Oznámenie

Z dôvodu obsahu zakázanej látky - semená jojoby, môže zákazník vrátiť tovar Universal Animal Cuts 42 bal., pričom mu budú vrátené peniaze. Zákazník sa musí preukázať bločkom alebo identifikačným číslom výrobku uvedenom na spodnej strane výrobku.PROTEINWORLD s.r.o.

Reklamačný poriadok

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. 2

Povinnosti predávajúceho

 

1. Predávajúci je povinný:

a)         poskytovať výrobky a služby pri ich predaji v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)          predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny a správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb,

c) predávajúci (poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba) je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, viesť evidenciu   o reklamáciách,

d) predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

2. Predávajúci spotrebiteľovi nevracia hodnoty nevyčerpaného zostatku zo stravnej poukážky (ktorá je určená na úhradu stravy v reštauračných a iných zariadeniach poskytujúcich závodné stravovanie) v peniazoch.

 

Čl. 3

Práva spotrebiteľa

 

1. Spotrebiteľ má právo:

a) na výrobky a služby poskytované predávajúcim v dobrej kvalite, v správnej hmotnosti, miere, v správnom množstve, v  dohodnutej cene,

b) na uplatnenie reklamácie ak tovar nezodpovedá kvalite, prípadne druhu objednaného tovaru

c) pri reklamácií na akosť, hmotnosť, cenu, má spotrebiteľ právo na bezplatné a včasné odstránenie chyby v závislosti o aký typ reklamácie sa jedná

d) zákazník má právo na kompletnú výmenu jedla, nápoja alebo parvo na vrátenie zaplatenej sumy v prípade, ak odstránenie chyby na jedle alebo nápoji nie je možné.

e) na pravdivé informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov a úplné údaje o poskytovaných službách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteinworld s.r.o.

 

Čl. 4

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

 

1. V prevádzkarni spoločnosti Proteinworld musí spotrebiteľ reklamovať

nedostatky ihneď po zistení chyby.

 

2. Pri objednávke s využitím kuriéra si reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje

u telefonického dispečera spoločnosti proteinworld alebo mailom na

adrese info@proteinworld.sk bezodkladne po zistení nedostatku,

pričom pre reklamáciu je potrebné zachovať minimálne ¾ množstva produktu ,

ktorý zákazník reklamuje.

 

3. Oprávnený pracovník spoločnosti Proteinworld je povinný reklamáciu

dôsledne prešetriť a následne vydať rozhodnutie o spôsobe vyriešenia

reklamácie ihneď, v prípade zložitejšej reklamácie je povinný rozhodnúť

a to v lehote do 3 kalendárnych dní.

 

4. Spotrebiteľ je povinný si prípadnú reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ak sa

tak nestane, spotrebiteľovi zaniká právo na reklamáciu.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 26.2.2016

 

 

 

 

Trenčín 26.2.2016